มิสเตอร์ไทยแลนด์ (2553)
Men Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
65
2
ศิริกร คชกฤษ
68
3
จิรวัฒน์ ตระกุลมา
69
4
บุญเรือง ทาเหล็ก
66
5
ชาญนภัส รสชื่น
67
Women Fitness Juniors
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จิดาภา ตาละอุปะละ
77
2
พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี
76
3
ศศิวิมล กกฝ้าย
80
4
สงกรานต์ มณีวงษ์
81
5
ปิยะธิดา ศิริบูรณ์
79
Women Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
72
2
นงเยาว์ โกสีนาม
70
3
อัลลิปรียา สถิตย์สุขเสนาะ
74
4
ธนัตตรา ลิมปศิลป์
73
5
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
71
Women Body Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เพ็ญประกาย เทียงโงก
83
2
รุ้งตะวัน จินดาซิงห์
86
3
ถิรดา ค้าขึ้น
85
4
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
87
5
ลักษมี อุทัยผล
84
Men Bodybuilding Juniors
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จุฬา ทองเรียม
64
2
วิชัย ปานะโปย
63
3
สุดใจ จันทเหล็ก
61
4
เพชรกาญจน์ โตประมาณ
57
5
สุวิชชา จันทรสงคราม
60
Men Bodybuilding Masters
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมศรี ทุรินไทสง
41
2
ศรัณย์ ชื่นนนธนา
39
3
สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย
36
4
เสริม เสนีย์ศรีสกุล
38
5
ชัยวัฒน์ ดีมงคล
37
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
94
2
วิไลพร วรรณกลาง
91
3
นงเยาว์ โกสีนาม
93
4
ลักษมี อุทัยผล
95
5
ปัทมา คล้ายเอม
90
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
มานพ อยู่อินทร์
48
2
ธวิทย์ พวงเพชร
51
3
ชัยณรงค์ เรืองจริษเฐียร
47
4
ชัยวุฒิ อัจยุตโภคิน
46
5
นพดล นิตระ
44
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พิพัฒน์ สมการณ์
55
2
อดุลเดช แซ่อึ่ง
53
3
พีรกร จันทราพร
54
4
มานพ นฤทัต
52
5
ภาสกร สมบูรณ์จิตฤดี
50
Men Bodybuilding 55kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อำนวย เชื้อเมืองพาน
5
2
วิเชียร แช่มจำรัส
2
3
พนร อ่อนนิ่ม
3
4
นคร เชาวกุล
1
5
วรวุฒิ ทะวะดี
4
Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พนม วงศ์ดี
10
2
สำเริง คงเขียว
12
3
บุญทัน อยู่สุข
9
4
ฐาปกรณ์ บวนะฤทธิ์
8
5
อุทัย แตนกระโทก
7
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เกษม ศิริโสตร์
17
2
ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร
15
3
จักรวัฒน์ อินทะรังษี
16
4
สมชาย วินธไชย
14
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
22
2
เศกสรรค์ สินเส็ง
21
3
ณรงค์พร สิงห์คำ
18
4
วิทย์ ทุบขอน
19
5
ฐกฤต ฉกาจธิติกุล
25
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ขุนตาล พวงเพชร
24
2
ไพรัช พะเนาศรี
23
3
ดนัย รุ่งแจ่ม
26
4
สุวิทย์ พิลาสัตน์
30
5
จักรกฤษณ์ กุลวงษ์
28
Men Bodybuilding 80kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
แสวง ปานะโปย
32
2
ภานุพงษ์ ประทีป
33
3
สาคร มาตรวังแสง
35
4
ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงค์
34
5
สามารถ สวนสุข
31
Men Bodybuilding Overall
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
22
-
อำนวย เชื้อเมืองพาน
5
-
พนม วงศ์ดี
10
-
เกษม ศิริโสตร์
17
-
ขุนตาล พวงเพชร
24
-
แสวง ปานะโปย
32
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
© 2015 EAST24. All rights reserved.