แลซฟอร์ดคลาสสิค (2553)
Men Bodybuilding Juniors
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิชิต สิงห์ทอง
13
2
ณัฐดนัย ผิวสานต์
12
3
อดิสร อ้ายเหมย
5
4
สุดใจ จันทเหล็ก
8
5
วชิรวิทย์ อุตรี
11
Men Bodybuilding Masters
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ศรัณย์ ชื่นนนธนา
25
2
หัว เซิงเหลียง
22
3
สาคร มาตรวังแสง
26
4
สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย
21
5
เสริม เสนีย์ศรีสกุล
23
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เศกสรรค์ สินเส็ง
41
2
ปริญญา อ้ายเหมย
35
3
แซมโบ นวน
31
4
กฤษฎ์ ภูมิสิริกุล
34
5
มานพ อยู่อินทร์
37
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Mohammad Alamezadeh
61
2
นานไข่ ดําโบนาน
47
3
สุเมฆ มาคอส
58
4
สันติชัย รอดริด
53
5
จักรกฤษณ์ กุลวงษ์
52
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
73
2
สมศรี ทุรินไทสง
72
3
วัชระ สะศรีสังข์
16
4
วิเชียร แช่มจำรัส
68
5
ธวิทย์ พวงเพชร
74
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
81
2
พนร อ่อนนิ่ม
82
3
จักรวัฒน์ อินทะรังษี
83
4
บรรจง สุธโธ
79
5
ประยงค์ พอใจ
80
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Ahmad Paidar
84
2
ขุนตาล พวงเพชร
94
3
สุวิทย์ เกตุจินสา
90
4
ณธกร อาบสุวรรณ์
89
5
เมฆินทร์ อายุวัฒนมงคล
86
Men Bodybuilding 80kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
Abbas Agheil
105
2
ผลา มีชัย
102
3
สุรชัย ปลั่งเอี่ยม
96
4
ไพรัช พะเนาศรี
98
5
ชาญชัย กองมูล
95
Men Bodybuilding Overall
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด สุเมโทเวขกุล
81
-
จีรพันธ์ โป่งคำ
73
-
ขุนตาล พวงเพชร
94
-
ผลา มีชัย
102
Men Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วันชัย กาญจนพิมาย
136
2
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
132
3
จิรวัฒน์ ตระกุลมา
133
4
เอกคง จรัสสุทธิทมล
135
5
อานุภาพ อัญญาธนากร
138
Women Fitness 15yrs
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี
117
2
กัญญาณัฐ บุญเทิง
113
3
สิรินี บุญตา
114
4
ปิยะธิดา ศิริบูรณ์
110
5
บุรากร ปัญญาประทีป
115
Women Fitness 20yrs
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จิดาภา ตาละอุปะละ
126
2
อาจารี แท่นทรัพย์
125
3
ศศิวิมล กกฝ้าย
122
4
นัชชา เบ้าสุวรรณ
121
5
มารีนา โนทะเวียน
120
Women Fitness 20yrs+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
145
2
Yuliana Lukvi
148
3
ประวีนา สุวรรณทิพย์
146
4
กาญจนา สุวรรณรัตน์
147
-
สุภาวิณีย์ กุลพงษ์
149
Women Body Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
161
2
Yuliana Lukvi
165
3
ถิรดา ค้าขึ้น
162
4
วนิดา คุธนาคุณ
164
5
คริสติน่า บุญเดิม
166
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จรัญญา ดวงคำ
156
2
วิไลพร วรรณกลาง
155
3
อรวรรณ จูด้วง
151
4
ถิรดา ค้าขึ้น
154
5
ปัทมา คล้ายเอม
153
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
© 2015 EAST24. All rights reserved.