ไทยบอดี้ » Posts » การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (2552) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พนร อ่อนนิ่ม
1
2
สมปอง จิบทอง
2
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด วัดกลาง
4
2
ธวิทย์ พวงเพชร
3
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ก้องทิตย์ หาญชัยยุทธกร
5
2
ภาสกร สมบูรณ์จิตฤดี
6
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ขุนตาล พวงเพชร
8
2
สุขสันต์ แก้วพิสดาร
7
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงค์
10
2
สุชาติ ประดับ
9
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สุวิทย์ เกตุจินสา
11
2
สนธยา บุญเหลือ
12
3
ชวลิต เรืองทรัพย์
13
Men Bodybuilding 90kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ชรินทร์ มณีเนียม
15
2
สามารถ สวนสุข
14
Men Bodybuilding 90kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ปราปต์ ปรมาภูติ
16
2
วุฒินนท์ ปรีชาวุฒิ
17
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
26
2
นุษรา สิทธิรักษ์
35
Men Fitness 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อาฟิส มาหะมะ
18
Men Fitness 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
20
2
สุขสันต์ แก้วพิสดาร
7
Men Body Classic 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ธีรวัฒน์ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์
22
2
ธวิทย์ พวงเพชร
3
Men Body Classic 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วรกร วงศกรเมือง
23
2
สมศักดิ์ พุ่มมาก
25
3
Tosphon Puangsomjit
24
Women Fitness 164cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
26
2
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
27
Women Fitness 164cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พิมพิชญา รูปโฉม
28
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.