ไทยบอดี้ » Posts » Mr. Thailand (2556) - ผลการแข่งขัน

Mr. Thailand (2556) - ผลการแข่งขัน

Men Model Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ชัยวัฒน์ ทองแสง
92
2
พรไพศาล เรืองแสงเพ็ญ
101
3
อรถพล โพธ์ใฮ
93
4
กฤษดา ศรีภูริจรรยา
120
5
อนัส ภู่มีสุข
104
Women Model Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เบญจวรรณ ทองสิน
70
2
เดือนฉาย ศิวะโมกข์ลัคณ
74
3
นงเยาว์ โกสีนาม
57
4
ถิรดา ค้าขึ้น
52
5
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
24
Men Junior Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อภิชัย วันดี
65
2
อนุชา สิริจรรยา
32
3
ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
35
4
เมธี ยุติธรรม
34
5
ฉัตรเทพ จันทร์ฉาย
9
Men Fitness
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
141
2
จิรวัฒน์ ตระกุลมา
142
3
ฉกาจ เย็นวัฒนา
159
4
ชิรกรณ์ สุรินทรทะ
139
5
สุทธิพงศ์ ภูเก้าแก้ว
158
Women Bodybuilding Open
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิไลพร วรรณกลาง
125
2
เบญจวรรณ ทองสิน
123
3
นงเยาว์ โกสีนาม
127
4
ถิรดา ค้าขึ้น
129
5
ว่าที่ ร.ตหญิง อรดี บุญจ
121
Men Athletic Physique 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมคิด วัดกลาง
133
2
ศิริกร คชกฤษ
116
3
นพดล นิตระ
134
4
ณัฐกร พินโน
113
5
ศราวุธ อ้วนอินทร์
109
Men Athletic Physique 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วรกร วงศกรเมือง
132
2
ทนงศักดิ์ ถิ่นเกาะยาว
131
3
วสภา คติยคมชิต
119
4
ภาณุ แนวภูวนนท์
144
5
จ.อ.บัญชา นามวงศ์
140
Men Junior Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์
14
2
ณัฐพงศ์ ใยงูเหลือม
1
3
ธีทัตกร ทรงลํายอง
58
4
ธราดร บุญปลูก
7
5
สรธร ศรีวงษ์ชัย
18
Men Master Bodybuilding 50+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สมศรี ทุรินไทสง
42
2
สาคร มาตรวังแสง
51
3
บันเทิง บัณฑิตนุกูล
60
4
สมบูรณ์ ธารไทรทอง
49
5
สุวิชย์ เพียงไพรี
43
Men Bodybuilding New Faces
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ศุภชัย สมบูรณ์
50
2
จีรศักดิ์ บานแย้ม
28
3
บัญชา นามวงศ์
48
4
เอกกมล ความหมั่น
59
5
Sawetj Buawin
61
Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พนร อ่อนนิ่ม
41
2
พงษ์ศิริ พรหมจรรย์
27
3
ปัญโญ สุขิโต
36
4
สุทิน นาจ้าทัด
29
5
วุฒิรัตน์ วิชยานุรักษ์
22
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จีรพันธ์ โป่งคำ
77
2
ศุภชัย สมบูรณ์
50
3
เกษม ศิริโสต
33
4
วิเชียร แช่มจำรัส
2
5
นพรุจน์ เชษนวล
79
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิชัย สิงห์ทอง
80
2
สมศรี ทุรินไทสง
42
3
ธวิทย์ พวงเพชร
71
4
วชิรวิทย์ อุตรี
73
5
รตกสิทร์ จารุตันติ์
53
Men Bodybuilding 75kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ขุนตาล พวงเพชร
90
2
ปริญญา อ้ายเหมย
88
3
วีรชัย วิสุทธิบรรจง
62
4
โกเมน โกฎิชนม์
84
5
เชิดพงษ์ แดงสุภาพ
66
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
สุวิทย์ เกตุจินสา
112
2
เดชอดุลย์ ประกอบชาติ
108
3
วีระ อันธิชัย
114
4
กัปตัน กู๊ดเนส
110
5
จุฬา ทองเรียม
118
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.