ไทยบอดี้ » Posts » Mr. Thailand (2557) - ผลการแข่งขัน

Mr. Thailand (2557) - ผลการแข่งขัน

Men Bodybuilding Juniors (20yrs)
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อภิชัย วันดี
9
2
วิษณุ เมืองใจ
6
3
ณัฐพงศ์ ใยงูเหลือม
22
4
จักรกฤช ณ ลำพูน
15
5
ขจรศิลป์ วงค์มา
8
Men Bodybuilding New Faces
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เอกพล สุขทอง
46
2
อนุรักษ์ ลิขิตอิทธิรัก
4
3
ยุทธศักดิ์ คันธกุลดุษฎ
45
4
มารุต บัวเทศ
27
5
ณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ
50
Men Model Physique 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ทรงธรรม บุณยาทิษฐาน
49
2
วรายุทธ เพิ่มเพ็ชร์
32
3
กิตติ ผลาผล
5
4
ปิยศักดิ์ พูลทรัพย์
38
5
ณัฐพร ชลวิธี
36
Women Model Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เบญจวรรณ ทองสิน
75
2
นนท์ณัฐดา อํามาตย์
70
3
Gaywalin Grant
73
4
สุจินดา ทองถวิล
71
5
<unknown>
72
Women Athletic Physic
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
นงเยาว์ โกสีนาม
79
2
ถิรดา ค้าขึ้น
78
3
วันวิสา สังขริม
65
4
พัชรี กะการดี
77
5
ทิพย์สุธา วงศ์คำมา
61
Men Bodybuilding 60kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
พนร อ่อนนิ่ม
108
2
พงษ์ศิริ พรหมจรรย์
106
3
วิเชียร แช่มจำรัส
104
4
อุดม มิตรประสิทธ์
86
5
ปัญโญ สุขิโต
117
Men Bodybuilding 65kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วัชระ สะศรีสังข์
95
2
กิตติพงษ์ จันสุวรรณ์
51
3
สมศรี ทุรินไทสง
116
4
เศวต บัวอินทร์
110
5
เอกภาพ ฮกทา
41
Men Bodybuilding 70kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
จักรวัฒน์ อินทะรังษี
92
2
สุวิทย์ มีศิลป์
44
3
เกษม ศิริโสตร์
105
4
ปรัชญา เนตรพินทุ
101
5
บัญชา รักษาโฉม
118
Men Fitness Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ดำรงด์ศักดิ์ สร้อยศรี
235
2
จิรวัฒน์ ตระกุลมา
132
3
ไกรศักดิ์ ฆารภักดี
128
4
วัสพล มะสกล
121
5
ณัฐวัตร โพธิฉัตร
112
Women Fitness Physique
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
อาจารี แท่นทรัพย์
133
2
บุรากร ปัญญาประทีป
130
3
พรชนก ปลื้มจิตร
115
4
ธนัตตรา ลิมปศิลป์
131
Women Bodybuilding
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วิไลพร วรรณกลาง
113
2
นัทธมน คำตา
137
3
ภริตา สำเรียนรัมย์
164
4
ปาริชาติ ศุภอำพันวงษ์
138
Men Model Physique 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ชัยวัฒน์ ทองแสง
239
2
พรไพศาล เรืองแสงเพ็ญ
197
3
สหรัฐ เคลือบมาศ
209
4
รัฐพล มุดดาสนิด
233
5
อรรถพล โพธิ์ใฮ
210
Men Bodybuilding 80kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ขุนตาล พวงเพชร
139
2
ทองปาน ลำมะนะ
125
3
ปริญญา อ้ายเหมย
135
4
ชาญชัย กองมูล
146
5
อนัส ภู่มีสุข
103
Men Athletic Physique 170cm
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
ศิริกร คชกฤษ
170
2
วรพล ตันติมานะกิจ
177
3
ธวิทย์ พวงเพชร
168
4
สมคิด วัดกลาง
176
5
ปราโมทย์ เพ็ชรรัตน์
173
Men Athletic Physique 170cm+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
เดชอดุลย์ ประกอบชาติ
175
2
พงศ์ณภัทร อัครเดชธนานั
167
3
กอบกู้ ยศสมศรี
169
4
ทนงศักดิ์ ถิ่นเกาะยาว
155
5
บัญชา นามวงษ์
204
Men Bodybuilding 85kg
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
แสวง ปานะโปย
143
2
ปราปต์ ปรมาภูติ
96
3
ธนัฐ ทานสุพรรณ
90
4
กับตัน กู๊ดเนส
141
5
วีระ อันธิชัย
151
Men Bodybuilding 85kg+
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วุฒิชัย ส่างตุละ
150
2
ผลา มีชัย
160
3
วัชระ หนูรามัญ
159
4
กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์
152
5
อนุรักษ์ ลาวัลย์
158
Champ of the Champs
ลำดับ นักกีฬา   หมายเลข
1
วุฒิชัย ส่างตุละ
150
คลิกไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูป หรือรูปไอคอนควิกไทม์สีน้ำเงิน (ถ้ามี) ที่ตามหลังชื่อของนักกีฬา
ต้องแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ
Connect With Us
Send Us Feedback
Please use the button below to report site problems or to send us suggestions.
Join Our Newsletter
Be the first to receive exciting news, features, and special offers from ThaiBody.com!
© 2020 EAST24. All rights reserved. ThaiBody™ is a trademark of EAST24.